Algemene voorwaarden van de Juridische kennisgeving en privacybeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN CONTRACTVOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

1. Eigendom van het Portaal

1.1. RENT ALIA HOLIDAYS S.L.U. (voortaan, “Rentalia”) met verblijfplaats in Madrid, C/ Marqués de Cubas 25, 2ª - 28014 en met BTW-nummer B- 83467613, ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Deel 18.424, boek 0, bladzijde 200, onderdeel 8, blad M-319796, 1ste inschrijving, ingeschreven is de houder van het portaal www.rentalia.com (voortaan, het "Portaal") en stelt zelf ter beschikking van de gebruikers van Internet, met het doel om te informeren, promoten en informatie te verstrekken over vakantie-accommodaties (voortaan de “Accommodatie/s”) zowel in Spanje als in het buitenland en diverse informatie aangaande het toerisme, alsook de verlening van bepaalde diensten aangaande toerisme via het Portaal toe te staan.

1.2. Door het surfen en het gebruik van het Portaal wordt hij de conditie van gebruiker (voortaan, de "Gebruiker/s") van het Portaal toegeschreven en dit impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden in deze Wettelijke Bepalingen. De dienstverlening van het Portaal heeft een beperkte duur op het moment dat de Gebruiker ingelogd is in het Portaal of in een van de diensten die hierlangs ter beschikking worden gesteld. Daarom moet de Gebruiker deze Wettelijke Bepalingen aandachtig lezen, elke keer dat hij het voornemen heeft het Portaal te gebruiken, aangezien dit laatste en de gebruiksvoorwaarden die in deze Wettelijke Bepalingen opgenomen zijn, wijzigingen kunnen ondergaan.

1.3. Enkele diensten van het Portaal toegankelijk voor de Gebruikers van Rentalia kunnen onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, reglementen en instructies die, in voorkomend geval, deze Wettelijke Bepalingen vervangen, aanvullen en/of wijzigen en die door de Gebruiker aanvaard moeten worden vooraleer wordt aangevangen met de verlening van de overeenstemmende dienst.


2. Voorwerp van de Wettelijke Bepalingen

2.1. Deze Wettelijke Bepalingen regelen de voorwaarden, de toegang en het gebruik van het Portaal, de inhouden en diensten, betalend of gratis, ter beschikking gesteld van de Gebruikers; deze term omvat zowel de Reizigers als de Eigenaars van de Accommodaties en diensten die het Portaal vormen.

2.2. Deze Wettelijke Bepalingen worden zowel op de promotionele activiteit en informatieverstrekking die via het Portaal gebeurt toegepast als op de verlening van de op het Portaal aangeboden diensten, op die wijze dat deze activiteiten op elk moment gelden, zowel voor het eenvoudige surfen op het Portaal, als voor de dienstverlening in het kader van het Portaal, ofschoon deze laatste activiteiten daarenboven zowel onderworpen zijn aan deze Wettelijke Bepalingen als aan de Dienstvoorwaarden toegevoegd op het Portaal, en de bijzondere voorwaarden, die in voorkomend geval zouden kunnen bestaan.


3. Aanvaarding van de Voorwaarden van de Wettelijke Bepalingen

a. Conditie van Gebruiker
De pure toegang en/of het gebruik van het Portaal door de Gebruiker veronderstelt de volledige onvoorwaardelijke instemming met de Voorwaarden van de Wettelijke Bepalingen die uitgelegd worden in de gepubliceerde versie vanaf het moment dat de Gebruiker hiertoe toegang heeft. Deze worden verondersteld aanvaard eenvoudigweg door de pagina’s van het Portaal te bezoeken en in ieder geval indien de diensten gebruikt worden die op het Portaal worden aangeboden. De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en dat hij beschikt over de rechtsbekwaamheid om de voorwaarden van de Wettelijke Bepalingen verplicht te aanvaarden die hier worden uitgelegd.

b. Algemene Gebruiksnormen
De Gebruiker is verplicht om het Portaal op zorgvuldige en correcte wijze te gebruiken, in het bijzonder wanneer hij Inhouden publiceert op de verschillende formulieren die het toestaan en, in voorkomend geval, moet hij met respect communiceren met de andere Gebruikers op het Portaal. Eveneens is hij verplicht, ter opsomming, om geen Inhouden, met name meningen, video’s of afbeeldingen toe te voegen, of commentaar of acties uit te voeren van volgende aard:

Het Portaal staat de Gebruiker de uitgifte en publicatie toe van Inhouden en met name van meningen, zowel positief als negatief, afbeeldingen of video’s betreffende de vakantie-accommodaties en de omgeving. Het Portaal zwakt de Inhouden niet af die door de Gebruikers rechtstreeks en onder hun exclusieve verantwoordelijkheid toegevoegd worden, ofschoon het Portaal zonder voorafgaande verwittiging deze Inhouden kan verwijderen die vorige voorwaarden volgens Rentalia duidelijk en onmiskenbaar schenden. Rentalia is niet aansprakelijk voor en garandeert de echtheid en juistheid van de Inhouden niet die door de Gebruikers op het Portaal kunnen geplaatst worden. De Gebruiker is aansprakelijk ten opzichte van Rentalia of ten opzichte van derden, voor schade die kan berokkend worden als gevolg van het niet-naleven van de vorige verplichtingen.

c. Industrieel of intellectueel eigendom
De verzameling gegevens die Rentalia ter beschikking stelt aan de Gebruikers (voortaan de “Gegevensbanken”) en alle inhouden van het Portaal, waaronder louter opsommend verstaan worden: de teksten, voorbeelden van contracten, afbeeldingen, video’s, foto’s, merken, grafieken, logo’s, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhouden, evenals het grafische design en de broncodes (voortaan de 'Inhouden'), of andere tekens die ontvankelijk zijn voor industrieel of commercieel gebruik zijn intellectueel eigendom van Rentalia of van derden, zonder dat enige exploitatierechten hierover aan de Gebruiker kunnen worden afgestaan voorbij het strikt noodzakelijke voor het correcte gebruik van het Portaal. De Gebruiker verklaart de eigenaar te zijn van de Inhouden die hij publiceert, of verklaart te beschikken over toestemming van de auteur of Eigenaar, waarbij hij aan Rentalia gratis, op onbepaalde wijze en zonder tijdelijke beperking en voor wereldbereik, de rechten afstaat van reproductie, distributie en openbare communicatie hierover via de websites, informatieve digitale kranten en andere analoge publicaties, en waarbij hij Rentalia uitdrukkelijk toestaat om deze Inhouden af te staan aan derde websites en andere digitale of fysieke media waarmee Rentalia een samenwerkingsovereenkomst heeft onderschreven. De reproductie, distributie, openbare communicatie en wijziging van eender welk element eigendom van Rentalia is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van deze laatste. Het ongeoorloofde gebruik van de Gegevensbanken, de Inhouden of eender welke ander element dat deel uitmaakt van de industriële of intellectuele eigendom van Rentalia zijn aanleiding tot aansprakelijkheid van strafrechtelijke en/of burgerlijke aard of van een andere aard, wettelijk bepaald. In geen geval is Rentalia aansprakelijk voor de inbreuken van de Gebruiker die rechten van derden schaden en Rentalia is vrij tegenover eender welke vordering. In de gevallen waarbij Rentalia door de adverteerder wordt aangenomen om foto’s van de gebouwen te maken, zullen deze eigendom van Rentalia zijn en het zal zo ook op de foto’s aangegeven worden, maar Rentalia zal de adverteerder een gebruikstoestemming verlenen van onbeperkte aard en zonder geografische beperking.

d. Gegevensbank en Inhouden
De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Gegevensbank en de Inhouden van het Portaal te gebruiken in overeenstemming met de Wet en deze Wettelijke Bepalingen. Louter ter opsomming moet de Gebruiker, overeenkomstig de geldige wetgeving, zich onthouden van:

e. Cookies
Rentalia kan cookies gebruiken tijdens de dienstverlening van het Portaal. De cookies zijn deeltjes van informatie die op de computer van de Gebruiker worden bewaard en hebben als doelstelling het surfen te vergemakkelijken, de informatie te personaliseren en de efficiëntie en het publiek van het Portaal te analyseren. Als de Gebruiker geen cookies wenst te ontvangen van Rentalia, kan hij zijn browser configureren opdat zijn aanvaarding wordt gevraagd vooraleer een nieuwe cookie op zijn terminal wordt opgeslagen, ofschoon de inactivering van de cookies de correcte werking van het Portaal kan verhinderen. Zie rubriek Beleid van Cookies.

f. Hyperlinks
Rentalia zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor de inhoud, werking en/of beleid van gegevensbescherming of andere termen die beschouwd worden op andere websites waar je in een enkel geval toegang krijgt door een link toe te voegen (Links) op deze WEBSITE, noch voor de inhouden, diensten of producten die vandaaruit aangeboden worden, tenzij deze andere sites eigendom zijn van Rentalia. De hyperlinks op de WEBSITE van Rentalia kunnen verwijzen naar websites van derden. Rentalia voegt deze toe om het surfen voor de Gebruiker te vergemakkelijken, in geen geval is Rentalia verantwoordelijk voor de inhoud, de informatie of de diensten die zouden kunnen verschijnen op deze sites, deze zijn louter van informatieve aard en in geen geval impliceren ze een relatie tussen genoemde derde en Rentalia.


4. Beleid van persoonlijke gegevensbescherming

4.1. Voor de regelgeving van Gegevensbescherming van Persoonlijke Aard, informeert Rentalia de Gebruiker over het bestaan van een gegevensbestand van persoonlijke aard die persoonlijke gegevens kan bevatten betreffende zijn persoon, verkregen via het Portaal en/of met statistische doeleinden, voor de herdefiniëring van aangeboden diensten, veiligheid ivm de kwaliteitscontrole en onderhoud en beheer van de zaken- en juridische relatie met Rentalia, evenals, in voorkomend geval, voor het versturen van Newsletters (gratis abonnementen) en/of commerciële of promotiecommunicatie.

4.2. In dit opzicht staat de Gebruiker toe dat zijn gegevens worden gebruikt voor de doeleinden aangegeven op de formulieren die op het Portaal zijn toegevoegd en bijgevolg - onder andere- voor het beheer van het bestand op het Portaal en het onderhoud en de ontwikkeling van de relatie die hij heeft met Rentalia als ingeschreven Gebruiker; voor de publicatie van de Inhouden (inclusief meningen, afbeeldingen en video’s) betreffende Accommodaties; voor de controle en de ontwikkeling van contactinstrumenten tussen Gebruikers.

4.3. Eveneens kan Rentalia hem commerciële communicatie sturen over de websites die eigendom zijn van Idealista S.A.U. betreffende de immobiliënsector en financiële sector. Indien de Gebruiker de genoemde commerciële communicatie niet wenst te ontvangen, moet hij dit melden op volgend mailadres: info@rentalia.com

4.4. Eveneens geeft de Gebruiker zijn toestemming om commerciële en informatieve communicatie van Rentalia te ontvangen via eender welk medium, ook e-mail, betreffende Rentalia zelf of de diensten die Rentalia aanbiedt en die van belang kunnen zijn voor u.

4.5. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de toevoeging van de gegevens die tijdens het surfen op het Portaal werden verzameld, of verstrekt door het invullen van een of ander formulier, alsook de gegevens die afgeleid zijn van de commerciële relatie, in het geautomatiseerde gegevensbestand van persoonlijke aard waarnaar voorheen werd verwezen.

4.6. Met betrekking tot de verzamelde gegevens die in het vorige deel beschreven worden, kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen die zijn erkend in de organieke wet 15/1999 en in het bijzonder de rechten op toegang, verbetering of annulering van gegevens en kan hij bezwaar aantekenen in alle gevallen waarin dit passend is. De rechten waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, kunnen door elke gebruiker worden uitgeoefend via deze link en door een e-mail te sturen naar privacidad@rentalia.com vanaf hetzelfde e-mailadres dat de gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot Rentalia en met het onderwerp ‘Persoonsgegevens annuleren’.

4.7. Rentalia informeert de gebruiker dat persoonsgegevens die via de website zijn verkregen, aan de belastingdiensten kan doorgeven in overeenstemming met de toepasselijke belastingregels op elk moment en in elk land.

4.8. Rentalia informeert dat voor de toegang vanwege de Gebruiker tot een deel van de Inhouden of diensten die aangeboden worden op het Portaal, het nodig kan zijn om voorafgaand formulieren van inschrijving of gelijkaardige in te vullen, waarin de Gebruiker gevraagd wordt om gegevens van persoonlijke aard toe te voegen. Zo moet het in deze Paragraaf uitgelegde verstaan worden zonder afbreuk aan eender welke andere gegevensverwerkingen die voorzien zijn voor elke dienst die het Portaal in het bijzonder biedt.

4.9. Rentalia heeft de veiligheidsniveaus geïmplementeerd die vereist worden door de Verordening van Veiligheidsmaatregelen goedgekeurd door het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, waarbij de Verordening van de Ontwikkeling van de Organische Wet 15/1999 van 13 december goedgekeurd wordt, van persoonlijke gegevensbescherming. Niettegenstaande het vorige is de technische veiligheid op een medium als Internet niet ongenaakbaar en er kunnen lekken bestaan door onregelmatige handelingen van derden.


5. Contractafsluitvoorwaarden

5.1. De Gebruiker publiceert de advertentie op Rentalia volgens het hierbij voorziene proces. De Gebruiker moet hiertoe het voorziene formulier invullen en in voorkomend geval de afbeeldingen van de gebouwen toevoegen tot het informatieproces dat de advertentie vereist, is vervolledigd.

5.2. De Gebruiker verklaart dat alle gegevens die hij toevoegt aan de advertentie waar zijn, waarbij hij elke verantwoordelijkheid van Rentalia ontneemt, die onverminderd de controle en zorgvuldigheid die hij gepast acht zal uitoefenen met als doelstelling de gebruikers van de website juiste en betrouwbare informatie te bieden. De Gebruiker verklaart hiertoe dat hij beschikt over voldoende eigendomsbewijs en toestemming in voorkomend geval om de gebouwen op de advertentie toe te voegen.

5.3. De prijzen, beschrijving, ligging en andere informatie die verschijnt in de inhoud van de advertentie zijn exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker en Rentalia neemt hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid op.

5.4. Zodra het publiceerproces beëindigd is, zal de Gebruiker op het e-mailadres aangegeven op het formulier, een mededeling van bevestiging van de advertentie ontvangen, op eender welk moment heeft de gebruiker via de gebruikerszone toegang tot zijn advertenties.

5.5. Voor eender welke informatie omtrent de gevraagde dienst kan de Gebruiker contact opnemen met Rentalia door een e-mail te sturen naar: info@rentalia.com

5.6. De prijzen van de plannen zijn aangegeven op de url waarop ook de op elk moment toe te passen belastingen vermeld staan. De Gebruiker zal de betaling regelen via de middelen die door Rentalia op de website aangeboden worden.

5.7. Met uitzondering van de betaling die via bankdomiciliëring gebeurt, heeft Rentalia geen toegang tot de bankgegevens die gekoppeld zijn aan de betaalmiddelen en kent noch registreert deze gegevens niet tijdens de betalingstransactie. Rentalia of de betalingsdiensten in voorkomend geval zullen alle nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid bij de betaling te garanderen.

5.8. Het herroepingsrecht dat voorzien wordt in het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november is niet van toepassing, hierdoor wordt de herschikte tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van de Consumenten en Gebruikers goedgekeurd, van toepassing zijnde de uitzondering die voorzien wordt in het artikel 103 letter m) aangezien de op de website gepubliceerde advertenties van digitale aard zijn en de publicatie, dwz de uitvoering ervan werd aangevat met voorafgaande toestemming van de Gebruiker.


6. Verantwoordelijkheid van Rentalia

6.1. Rentalia is geen bemiddelaar van diensten, ze biedt enkel en alleen de dienst om te informeren zoals op het Portaal staat. De Gebruikers-Reizigers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Gebruikers-Eigenaars van de Accommodaties via een van de media die op het Portaal worden aangeboden. Rentalia is geen partij bij deze overeenkomst noch bij de betaling van de Accommodatie en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, prijs, inhoud of beschikbaarheid van de diensten die men wenst af te sluiten of die afgesloten werden.

6.2. Rentalia is enkel aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker kan berokkend worden als gevolg van het gebruik van het Portaal wanneer deze schade toegeschreven kan worden aan een bewuste fout van dit bedrijf.

6.3. Rentalia is niet aansprakelijk voor de administratieve vergunningen van de Accommodaties in het geval dat deze nodig zijn, deze zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers-Eigenaars.

6.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van het Portaal, evenals het verlenen van de hierop aangeboden diensten gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid.

6.5. Rentalia beperkt zich tot de publicatie van de advertentie van de Accommodatie die door de Gebruiker toegevoegd is met de door deze Gebruiker verstrekte informatie. Niettegenstaande het bovenstaande zal Rentalia de noodzakelijke zorgvuldigheid aan de dag leggen om een goede dienst te leveren, met inbegrip van fraudebestrijdingsmaatregelen, validaties van foto’s van de gebouwen en door de feedback van de Gebruikers omtrent de Accommodatie van Rentalia te publiceren.

a. Voor de informatie
Rentalia is niet verantwoordelijk voor de echtheid, juistheid, adequaatheid, geschiktheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die via het Portaal wordt verstrekt. Rentalia is niet aansprakelijk voor de beslissingen genomen op basis van de informatie die door het Portaal wordt aangebracht noch voor de schade die bij de Gebruiker of derden zijn berokkend bij handelingen die als enige reden de informatie hebben die op het Portaal wordt verkregen.

b. Modellen en aanbevelingen
Rentalia kan contractmodellen en/of andere documenten van wettelijke aard ter beschikking stellen van de Gebruikers, tips voor een tevreden huur en om fraude te vermijden en/of andere aanbevelingen van verschillende aard op het Portaal. Rentalia biedt deze informatie louter ter informatie aan en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor de actualisering van deze informatie, noch voor het gebruik dat de Gebruikers hiervan hanteren, alsook voor enig ongunstig resultaat van de relatie. Onder ander media opdat de Gebruikers contact met elkaar kunnen opnemen (contact reiziger – Eigenaar van de Accommodatie), staat het Portaal de communicatie toe langs e-mail via de eigen website (rentalia.com). Deze e-mails zijn exclusief bestemd voor het beheer van de vakantieverhuur of de betreffende dienst, waarbij het uitdrukkelijk verboden is deze mails te gebruiken voor persoonlijke activiteiten waar privédoelstelling of geheimhouding bij de communicatie verwacht kan worden. Het gebruik van de e-mail rentalia.com staat Rentalia toe om de Gebruiker te verwittigen in het geval dat een vakantieverhuur of dienst die door dit medium beheerd wordt of afgesloten is, niet voldoet aan de interne kwaliteitscontrolecriteria die in het systeem van het Portaal geïmplementeerd zijn, in dit geval kan Rentalia de Gebruiker verwittigen over een potentieel risico op onregelmatigheid of fraude. In ieder geval zal Rentalia niet tussenkomen en zal niet verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van diensten tussen Gebruikers en is niet aansprakelijk voor de beslissingen genomen op basis van de informatie die door het Portaal wordt aangebracht.

c. Voor de kwaliteit van de dienst
De toegang tot het Portaal impliceert de verplichting vanwege Rentalia niet om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke elementen te controleren. Het is in elk geval aan de Gebruiker om over geschikte instrumenten te beschikken voor de opsporing en ontsmetting van schadelijke software. Rentalia is niet verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan de computerapparatuur van de Gebruikers of van derden tijdens de verstrekking van de dienst van het Portaal.

d. Voor de beschikbaarheid van de Dienst
De toegang tot het Portaal vereist diensten en voorzieningen van derden, met inbegrip van het transport langs telecommunicatienetwerken wiens betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet hoort bij Rentalia. Bijgevolg kunnen de diensten die voorzien worden langs het Portaal stopgezet of afgelast worden of ontoegankelijk blijken, voorafgaand of gelijktijdig aan de verstrekking van de dienst van het Portaal. Rentalia is niet verantwoordelijk voor de schade van eender welke aard die aan de Gebruiker wordt berokkend die veroorzaakt wordt door storingen of uitschakelingen in de telecommunicatienetwerken die de stopzetting, annulering of onderbreking van de dienst van het Portaal veroorzaken tijdens de verstrekking ervan of hieraan voorafgaand.

e. Voor de via het Portaal gelinkte websites
De toegangsdienst tot het Portaal omvat technische verbindingsvoorzieningen, bestandslijsten en zelfs zoekinstrumenten die de Gebruiker in staat stellen toegang te krijgen tot andere pagina’s en internetportalen die nuttig kunnen zijn (voortaan 'Gelinkte Websites') zoals bijvoorbeeld autoverhuur of afsluiten van een reisverzekering... etc. Niettegenstaande neemt Rentalia geen enkele verantwoordelijkheid op die voortkomt uit de verbinding of inhouden van de Gelinkte Websites van derden waarnaar op het Portaal verwezen wordt en is Rentalia niet verantwoordelijk voor de schade aangericht door de onwettigheid, kwaliteit, desactualisatie, onbeschikbaarheid, fout en onbruikbaarheid van de inhouden en/of diensten van de Gelinkte Websites noch voor andere schade die niet rechtstreeks toe te schrijven is aan Rentalia.


7. Plichten van de Gebruiker

Op algemene wijze verplicht de Gebruiker zich ertoe om deze Wettelijke Bepalingen na te leven en, in voorkomend geval, de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zouden zijn, evenals de speciale waarschuwingen of gebruiksinstructies hiervan of op het Portaal na te leven en altijd volgens de wet, de goede gewoonten en de goede trouw te handelen, gebruikmakend van de voor de aard van de dienst gepaste zorgvuldigheid en zich ervan onthoudend om het Portaal te gebruiken op een manier waarop de normale werking ervan, de eigendommen of rechten van Rentalia, de leveranciers, de andere Gebruikers of in het algemeen derden kan verhinderd, beschadigd of aangetast worden. Concreet gezien, en zonder dat dit enige beperking inhoudt van de verplichting van de Gebruiker van algemene aard volgens de vorige paragraaf, verplicht de Gebruiker zich ertoe om, bij het gebruik van het Portaal, alsook bij het verlenen van de diensten:
(i) in voorkomend geval, waarheidsgetrouw zijn gegevens te verstrekken en deze te updaten;
(ii) geen informatie of materiaal toe te voegen, op te slaan of te verspreiden op of vanuit het Portaal, dat lasterlijk is, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofobisch, aanzettend tot geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, religie of dat op een of andere manier indruist tegen de moraal, de openbare orde, de fundamentele rechten, de publieke vrijheden, de eer, de intimiteit of het beeld van derden en in het algemeen de bestaande regelgeving;
(iii) geen enkel computerprogramma, gegevens, virus, code, hardware- of telecommunicatieapparatuur of een ander instrument of elektronisch of fysiek toestel dat schade kan toebrengen aan het Portaal toe te voegen, op te slaan of te verspreiden via het Portaal, op geen enkele Dienst of geen enkele installatie, systeem of netwerk van Rentalia, van een Gebruiker, van de leveranciers van Rentalia of in het algemeen van een derde, of dat op een andere manier in staat is hinder te veroorzaken of de normale werking ervan te verhinderen;
(iv) op gepaste wijze de "Gebruikersnaam" en het "Wachtwoord" te bewaren dat door Rentalia aan de Gebruikers wordt gegeven, als elementen ter identificatie en dienend om toegang te krijgen tot de verschillende diensten die op het Portaal worden aangeboden, waarbij hij zich ertoe verbindt om het gebruik ervan niet af te staan noch de toegang hiertoe toe te staan aan derden, en hij de verantwoordelijkheid opneemt voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een ongeoorloofd gebruik hiervan. De Gebruiker verbindt zich er ook toe om Rentalia zo snel mogelijk in te lichten over het verlies of de diefstal hiervan of het risico dat een derde toegang kan hebben tot de "Gebruikersnaam" en/of het "Wachtwoord";
(v) geen publiciteits- of promotionele activiteiten of commerciële exploitatie uit te voeren via het Portaal, de inhouden en in het bijzonder de informatie die verkregen werd via het Portaal niet te gebruiken om publiciteit te zenden, berichten te sturen met directe verkoopdoeleinden of een ander commercieel doel, noch om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen of te bewaren;
(vi) geen valse identiteit te gebruiken, noch de identiteit van anderen te vervangen bij het gebruik van het Portaal of het gebruik van andere diensten van het Portaal, met inbegrip van het gebruik in voorkomend geval van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op een andere manier;
(vii) geen gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van Rentalia, de leveranciers of derden, te vernietigen, wijzigen, gebruiken, onbruikbaar maken of beschadigen;
(viii) via het Portaal geen inhoud toe te voegen, bewaren of verspreiden die intellectuele of industriële eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen van derden overtreedt, noch in het algemeen geen enkele inhoud waarvan, in overeenstemming met de wet, het recht niet blijkt om deze ter beschikking te stellen van derden.


8. Communicaties

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden en voor eender welke communicatie die nodig is tussen Rentalia en de Gebruiker, moet deze laatste zich richten aan Rentalia via gewone post: Rentalia, C/ Marqués de Cubas 25, 2ª - 28014 Madrid, Spanje. of via telefoonnummer: (+34) 902 570 082 of e-mail: info@rentalia.com


9. Wetgeving

Deze Wettelijke Bepalingen vallen op alle punten onder de Spaanse wetgeving.


web voor vakantieverhuur van

Copyright © 2002-2018 - Rentalia.com - Alle rechten voorbehouden - Juridische kennisgeving en privacybeleid